อดีตผู้บังคับบัญชา

 

รายนามผู้บังคับการกรมนักเรียน
 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

ลำดับ ยศ – ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1 พ.อ.ทวี  ดำรงหัด 19 พ.ย.95 – 29 พ.ย.97
2 พ.อ.เทศ ยศไกร 30 มี.ค.97 – 19 ก.ค.05
3 พ.อ.เสริม  คงสุวรรณ 20 ก.ค.05 – 28 ก.พ.17
4 พ.อ.สนาน คงพันธ์ 1 มี.ค.17 – 27 เม.ย.18
5 พ.อ.สนิท เสมารัตน์ 28 เม.ย.18 – 5 พ.ย.22
6 พ.อ.ศลิษฏ์พงษ์ พงษ์พานิช  6 พ.ย.22 – 11 พ.ค.25
7 พ.อ.ไชยะ พุทธิมงคล   12 พ.ค.25 – 12 ต.ค.26
8 พ.อ.วิจิตร จันทรางศุ 13 ต.ค.26 – 24 ต.ค.30
9 พ.อ.เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล 25 ต.ค.30 – 16 ต.ค.33
10 พ.อ.ชนินทร์ มหาตมัน 3 พ.ค.33 – 16 ต.ค.35
11 พ.อ.สุภนิตย์ วีรเธียร 17 ต.ค.35 – 9 พ.ย.38
12 พ.อ.อมฤทธิ์ สุมะโน 10 พ.ย.38 – 30 เม.ย.40
13 พ.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว 1 พ.ค.40 – 6 พ.ค.42
14 พ.อ.กานต์ สุมะโน 7 พ.ค.42 – 30 ก.ย.44
15 พ.อ.เกษม พริ้งรักษา 1 ต.ค.44 – 30 เม.ย.46
16 พ.อ.อำนาจ สมประสงค์ 1 พ.ค.46 – 20 ก.ย.51
17 พ.อ.สุวัฒน์ ธรรมกิจ 21 ก.ย.51 – 5 ต.ค.58
18 พ.อ.สุรัฐ พรงาม 5 ต.ค.58 – 1 เม.ย.60
19 พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว 1 เม.ย.60 – 1 ต.ค.60
20 พ.อ.ชัยพร อวยพร 1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61
21 พ.อ.อาวุธ พุทธอำนวย 1  ต.ค.61 – ปัจจุบบัน