ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พ.อ.อาวุธ  พุทธอำนวย
ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.


พ.อ.วรกร  ภวังคะนันท์
รอง ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.