ภารกิจ

ภารกิจ ตาม อฉก. 4110

1. ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ
2. ดำเนินกรรมวิธีและอำนวยความสะดวกแก่นายทหาร นายสิบที่มาเข้ารับการศึกษาใน รร.ร.ศร.
3. ดำเนินการทางธุรการ สวัสดิการ การเงิน ที่พักและการเลี้ยงดู
4. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการกีฬาส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการกีฬาให้กับกำลังพล รร.ร.ศร.
5. ดูแลรักษาและดำเนินการระวังป้องกันอาคารสถานที่ คลังอาวุธ คลังกระสุนของ รร.ร.ศร.