ประวัติการจัดตั้ง

กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

          เมื่อปี พ.ศ.2495  กรมจเรทหารราบ ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดใหม่ จาก “กรมจเรทหารราบ” เป็น “กรมการทหารราบ” ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม (พิเศษ)  ที่ 59/23650 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก (ครั้งที่ 53) ลง 19 พ.ย.2495 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการจากแผนกที่ 3  เป็น โรงเรียนทหารราบ มีหน่วยขึ้นตรง 2 หน่วย คือ กองการศึกษา และกรมนักเรียน ดังนั้น กรมนักเรียน เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนทหารราบ จึงถือกำเนิดในการจัดตั้งหน่วยเมื่อ 19 พ.ย.2495  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2501 ศูนย์การทหารราบ ได้ย้ายจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี และเมื่อ 25 ก.พ.10  ได้มาเข้าที่ตั้ง ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในครั้งนี้ กรมนักเรียนโรงเรียนทหารราบในฐานะหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนทหารราบ ก็ได้ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบันด้วย

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเฉพาะกิจของศูนย์การทหารราบ อีกครั้งหนึ่ง ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 80/17 เรื่องแก้อัตรากองทัพบก 2506  (ครั้งที่ 131) ลง 7 ส.ค.2517 (อฉก.หมายเลข 4110)