ปณิธาน ฯลฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

หากแม้ชาติยืนยง             คงคู่ฟ้า
พระศาสนาเนาสุข            สิ้นทุกข์เข็น
บัลลังก์ทองของราชัน       ดุจวันเพ็ญ
ข้าจะเป็นฉันใด                 ไม่สำคัญ
เมื่อข้าอยู่ข้าก็พลี              ชีวาวาตน์
มอบแด่ชาติ ศาสนา          พระจอมขวัญ
ยามนี้แม้ข้าตาย                วายชีวัน
วิลญาณนั้น ยังพิทักษ์       เฝ้าภักดี
เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน         ถิ่นอาศัย
เพื่อคนไทยอยู่เย็น            เป็นสุขศรี
เพื่อปิ่นเกษราชวงษ์          องค์จักรี
ข้ายอมพลีวิญญาณ          ป้องเผ่าผองไทย